แผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๔

19 ก.พ. 64