ขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

02 ก.พ. 66