แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตำบลท่าลาดในการรับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถาม
หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
(5)
ดี
(4)
ปานกลาง
(3)
พอใช้
(2)
ปรับปรุง
(1)
1. การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
3. การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
4. การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
5. การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
6. ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
7. ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
8. ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็นต้น
9. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ
10. การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
11. ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
12. จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
13. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
14. ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
15. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการใน ภาพรวม อยู่ในระดับใด
16. ท่านคิดว่าพนักงานยิ้มแจ่มใส ขณะบริการ
17. ท่านคิดว่าพนักงานกระตือรือร้น ในการทำงาน และทำงานด้วยความเต็มใจ
18. ท่านคิดว่าพนักงานมีความรู้ สามารถช่วยเหลือแก้ปัญหาได้