อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

นายศุภกร จิตสม

ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

นายจ่อย ศรีเพชร

นายฉลอง สุปะมา

นายฉัตรชัย แต่งเต็งรัม

นายชิด ฝ่าพิมาย

นายทองสี อินทร์ทอง

นายบุญจันทร์ นาบุญ

นายบุญเสาร์ นามยางอินทร์

นายบุญหนา บุญใจ

นายประเสริฐ เหลาสา

นายเปล้า ศรีสุข

นายเปรมวิทย์ นันอุมาลี

นายผเชิญ พุ่มพฤกษ์

นายเพชร ดวงพิมาย

นายรวง นาคินชาติ

นายวีระพงษ์ พรรณงาม

นายบุญญานนท์ ประกอบผล

นายอ่อนตรี จันทร

นายสุวรรณ์ ใจบุญ

นายสุริยา บัวนาค

นายสุรัตน์ สิงห์ฉลาด

นายสรายุทธ แก้วประเสริฐ

นายสมหมาย ภูผาพันธ์

นายสมศักดิ์ ลักษ์วงศ์ชัย

นายสมศักดิ์ บุญแต่ง

นายสมภาพ บุญเทียน

นายสมพงศ์ เกษแก้วเกลี้ยง

นายสมบูรณ์ ทะกาเรนะ

นายสมบูรณ์ พันธ์สารคาม

นายสมชาย เที่ยงนิล

นายบัวลี ประธรรมเรือง

นายจักรนรินทร์ หิงไธสง

นายชวลิต พันธ์ปาง

นายชุมพร มาศิริ

นายประสาร วรรณปะเข

นายสุดชา พั่วคูขาม

นายทองใส โพธิ

นายสุดใจ มูลตรีปฐม

นายหมุน อินทร์ทอง

นายอิมรามชา อัฐสะนา

นายสังวารย์ บุญพร้อม

นายสมชาย เที่ยงเดช

นายฉันยะประเสริฐ ไชคำมิ่ง

นายกองเกิน โมกไธสง

นายบุญศรี พันบุญมา