หัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ -

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวดวงจิตร์ ทองมวล

หัวหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ 087-9610534

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 081-2612443

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

โทรศัพท์ 081-2612443

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 081-9994110

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอาภาศิริ ขจรภพ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 099-8912522

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวศุจินธร ศรัทรัพย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 081-9994110