หมวดหมู่ข้อมูลสาธารณะ: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร