หมวดหมู่ข้อมูลสาธารณะ: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน