สำนักปลัด

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวดวงจิตร์ ทองมวล

หัวหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ 087-9610534

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสุดเฉลียว ธรศรี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 080-7217885

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางวัลภา โกติรัมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 095-6261781

นิติกร

ว่าง

นิติกร

โทรศัพท์ -

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวกัลยาณี เหียมไธสง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทรศัพท์ 084-8237590

นักวิชาการเกษตร ปก./ชก

ว่าง

นักวิชาการเกษตร ปก./ชก

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.

ว่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาวอังคณา พรามศรี

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ 080-0135318

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายศุภเชษฐ์ สุรีรัมย์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

โทรศัพท์ 090-9982733

พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง(ทักษะ)

นายประสิทธิ์ สุขสุทธิ์

พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง(ทักษะ)

โทรศัพท์ 082-1597176

นักการ

นายทองพูน วรครุธ

นักการ

โทรศัพท์ 084-7773991

พนักงานขับรถยนต์

นายทิฏินันท์ บุญสุข

พนักงานขับรถยนต์

โทรศัพท์ 087-4601855

คนงาน

นางคำนึง ณ นคร

คนงาน

โทรศัพท์ 062-1522745

คนงาน

นายฉัตรดนัย ปัดภัย

คนงาน

โทรศัพท์ 093-5738939