สมาชิกสภา

ประธานสภา อบต.

นายคง นาลาด

ประธานสภา อบต.

โทรสัพท์ 085-4666740

รองประธานสภา อบต.

นายหมุน อินทร์ทอง

รองประธานสภา อบต.

โทรศัพท์ 080-7234012

เลขาฯ สภา อบต.

นายมงคล ฉานพิมาย

เลขาฯ สภา อบต.

โทรศัพท์ 091-8293395

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายสมศักดิ์ นาหนอง

ส.อบต. หมู่ที่ 1

โทรศัพท์ 087-2451952

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายเอกมน สุขสุทธิ์

ส.อบต. หมู่ที่ 2

โทรศัพท์ 086-9969145

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายใส คนชาญ

ส.อบต. หมู่ที่ 3

โทรศัพท์ 065-3231633

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายหมุน อินทร์ทอง

ส.อบต. หมู่ที่ 4

โทรศัพท์ 080-7234012

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายจรัส ทานคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 5

โทรศัพท์ 065-3059468

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายสมบัติ หาญทองหลาง

ส.อบต. หมู่ที่ 6

โทรศัพท์ 084-4173287

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายคง นาลาด

ส.อบต. หมู่ที่ 7

โทรสัพท์ 085-4666740

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นางสงบ แก้วประเสริฐ

ส.อบต. หมู่ที่ 8

โทรศัพท์ 093-4908307

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายสมบูรณ์ ทะกาเรนะ

ส.อบต. หมู่ที่ 9

โทรศัพท์ 063-0585601

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายชาติชาย สีเนตร

ส.อบต. หมู่ที่ 10

โทรศัพท์ 098-2045804

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายเพิ่ม พรลำ

ส.อบต. หมู่ที่ 11

โทรศัพท์ 061-3181651

ส.อบต. หมู่ที่ 12

นายรัศมี บุญยัง

ส.อบต. หมู่ที่ 12

โทรศัพท์ 086-2465352

ส.อบต. หมู่ที่ 13

นายสมหมาย เสาะไธสง

ส.อบต. หมู่ที่ 13

โทรศัพท์ 065-2871404

ส.อบต. หมู่ที่ 14

นายประยูร ทองมูล

ส.อบต. หมู่ที่ 14

โทรศัพท์ 098-2020270

ส.อบต. หมู่ที่ 15

นายมงคล ฉานพิมาย

ส.อบต. หมู่ที่ 15

โทรศัพท์ 091-8293395

ส.อบต. หมู่ที่ 16

นายวิฑูรย์ ปรองพิมาย

ส.อบต. หมู่ที่ 16

โทรศัพท์ 061-4354876

ส.อบต. หมู่ที่ 17

นายสุริยา ใจเอื้อ

ส.อบต. หมู่ที่ 17

โทรศัพท์ 081-1205759

ส.อบต. หมู่ที่ 18

นายวันดี เวสา

ส.อบต. หมู่ที่ 18

โทรศัพท์ 092-5016463

ส.อบต. หมู่ที่ 19

นายอดุลย์ นาลาด

ส.อบต. หมู่ที่ 19

โทรศัพท์ 087-0798633