วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

      ” เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบริการรวดเร็วทันสมัย  ร่วมประสานแนวคิด เน้นนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างกันพัมนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม นำสังคมสู่ความสมานฉันท์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน “

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการบริหารงานที่มุ่งประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยี

3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

4. ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ

6. เสริมสร้างความสามานฉันท์แก่ชุมชน

 เป้าประสงค์

1.การคมนาคมสะดวก ปลอดภัย

2.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

3.ระบบน้ำประปาสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

4.มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

5.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

6.ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต มีการสร้างงานอาชีพในท้องถิ่น

7.ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว

8.ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและบริหารท้องถิ่นของตน

9.การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล

10.ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี