รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

28 เม.ย. 65