รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

28 เม.ย. 65