มาตรา ๗(๒)สรุปอำนาจหน้าที่ ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน