มาตรา๙(๖) สัญญาสัมปทานสัญญาที่มีลักษณะเป็นผูกขาดตัดตอนฯ