มาตรา๙(๑) ผลการพิจารณาหรือวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน