ผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 097-2481439

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทวีชัย เชื้อโคกกรวด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 087-2608329

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายหนา โคตรรัมย์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 061-5131892

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายจักรกรัตน์ แก้วมาศ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 098-7306057