ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 097-2481439

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทวีชัย เชื้อโคกกรวด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 087-2608329

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายหนา โคตรรัมย์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 061-5131892

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายจักรกรัตน์ แก้วมาศ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ 098-7306057

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์ -

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวดวงจิตร์ ทองมวล

หัวหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์ 087-961053

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ 081-2612443

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

โทรศัพท์ 081-2612443

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 081-9994110

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวอาภาศิริ ขจรภพ

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ 099-8912522

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวศุจินธร ศรีทรัพย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ 081-9994110