บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนในตำบลท่าลาด

21 ก.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด พร้อมออกให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนในตำบลท่าลาด ตลอด 24 ชั่วโมง

👉 เจ็บป่วยฉุกเฉิน ☎️ 0-4400-2112 โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกบริการเป็น 2 ทีม
📞 ทีม A
-นายภาณุพงศ์ นวนประโคน (หลิว) 086-3831872
-นายธีรัช อิงสระน้อย (เคิล) 093-4793941
-นายสายยันต์  ปัดตะละโพ (ยันต์) 080-9961323
📞 ทีม B
-นายรังสัน จาบไธสง (สัน) 093-1163788
-นางสาวอริสา  ใจบุญ (แพท) 093-3936258
-นายอรรถวิทย์ โกพิมาย (โจ) 093-3923262
หรือสายตรงผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 081-9994110
หากไม่ได้รับการบริการ แจ้งนายก อบต. นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี 097-2481439 หรือ รองนายก อบต. นายทวีชัย  เชื้อโคกกรวด  087-2608329