การสำรวจและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

06 พ.ค. 64