การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

31 มี.ค. 64

                       ซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุและบรรเทาสาธารณภัยปี  2564  โรงพยาบาลชุมพวงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง