การจัดการเรื่องร้องเรียน

20 เม.ย. 64

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์        

ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ทางเว็บไซต์          

กล่องรับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/การร้องเรียน อบต. ท่าลาด      

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ