กิจกรรมการจัดทำคู่มือการบรรยายลักษณะงาน เพื่อนำไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายองค์กรที่มีการปฏิบัติงานตามหลักการของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563

14 ก.ย. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร “กิจกรรมการจัดทำคู่มือการบรรยายลักษณะงาน เพื่อนำไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายองค์กรที่มีการปฏิบัติงานตามหลักการของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 3 – 5  กันยายน 2563  ณ  เคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยมีนางอุมาภรณ์  จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงาน และได้เชิญ ดร. ฑีรัตน์  พิริยะพลิน อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  ศ.(พิเศษ) ดร. มกรพ์พล  พันสวัสดิวง  ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาองค์กร (อดีตอาจารย์ มสธ.) และนายทวิช  ภารัตน์วงศ์  อดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อดีตผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร มาเป็นวิทยากร