โครงการ “แยกก่อนทิ้ง” กิจกรรมรณรงค์จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566

01 มี.ค. 66

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดโครงการ “แยกก่อนทิ้ง” กิจกรรมรณรงค์จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี ผู้นำหมู่บ้าน อสม.และประชาชน หมู่ที่ 1 – 19 ในเขตตำบลท่าลาด เข้าร่วมโครงการ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ในการจัดทำถังขยัเปียก และลดปริมาณขยะในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี