โครงการ “ฝึกอบรมทบทวนการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR” ประจำปี2563

26 ธ.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดร่วมกับโรงพยาบาลชุมพวงเล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินให้กับประชาชนตำบลท่าลาด แลเป็นการฝึกทบทวนให้เกิดความชำนาญทั้งด้านความรู้และในทางปฏิบัติ เพื่อให้พร้อมในทุกสถานการณ์
จึงจัดโครงการ “ฝึกอบรมทบทวนการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR” ประจำปี2562 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา