โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 17

29 มี.ค. 64

                     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด   ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านอุดมสุข หมู่ที่17  จำนวน  3,500  บาท   โครงการส่งเสริมเฝ้าระวังโภชนาการในเด็ก 0 – 5  ปี   ดำเนินโครงการเมื่อวันที่  15  มกราคม  2564