โครงการบ้านสะอาดปราศจากโรค บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11

02 มี.ค. 64

                            กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 11  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จำนวน 12,850 บาท ดำเนินโครงการบ้านสะอาดปราศจากโรค ดำเนินโครงการเมื่อวันที่  11  มกราคม  2564