โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

28 ก.ย. 65

                        วันที่  28  สิงหาคม  2565   งานพัฒนารายได้  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้จัดโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบรมขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน