โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14

12 ม.ค. 65

                           👉  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14 โดยมีนางสาวไอยรักษ์  เผือกสีแก้ว นางวาสนา สุราช และนางเยาวราช ประสพภักตร์ เป็นกรรมการตรวจรับฯ และมีนายณัฐจักร์ กิตตินาถไกรวัฒน์ เป็นช่างควบคุมงาน