โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 เส้นต่อจากถนน คสล. เดิมไปบ้านนายสงกรานต์ ทาซ้าย

16 มี.ค. 64

                        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 เส้นต่อจากถนน คสล. เดิมไปบ้านนายสงกรานต์ ทาซ้าย โดยมีนายสุธี  นันทสำราญวงศ์  นางศศิธร  ศรีภูวงศ์  นางสาวสุภัชชา  สุกิจเริงชัย เป็นกรรมการตรวจรับ และ นางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์  เป็นช่างควบคุมงาน