โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๒ ช่วง

28 ธ.ค. 63

                        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๒ ช่วง โดยมีนางสาวไอยรักษ์  เผือกสีแก้ว  นางสาวจันทราพร   คุ้มทรัพย์  และนายวชิรวิทย์   ยอดทอง เป็นกรรมการตรวจรับฯ  และมีนายณัฐจักร  กิตตินาถไกรวัฒน์ เป็นช่างควบคุมงาน