โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางอ่อนจันทร์ กาขาว ไปบ้านนาสีนวล

22 ธ.ค. 63

                      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางอ่อนจันทร์  กาขาว ไปบ้านนาสีนวล โดยมี                       นางธันยธร   ประพันธมิตร   นางสาวเยาวราช   ประสพภักตร์  และนางประกายจันทร์  เยี่ยมรัมย์ เป็นกรรมการตรวจรับฯ  และมีนางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์ เป็นช่างควบคุมงาน