โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรังน้อย หมู่ 6 จากสามแยกทางเข้าบ้าน ไปบ้านนายทองสุวรรณ ลุนไธสง

03 ธ.ค. 63

                     องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนรังน้อย หมู่ 6 จากสามแยกทางเข้าบ้าน ไปบ้านนายทองสุวรรณ ลุนไธสง  โดยมี       นางสาวกนกทิพย์  สิทธิวงศ์   นางสาวจันทราพร  คุ้มทรัพย์   และนายศุภเชษฐ์   สุรีรัมย์  เป็นกรรมการตรวจรับฯ  และมีนายณัฐจักร  กิตตินาถไกรวัฒน์ เป็นช่างควบคุมงาน