เก็บข้อมูลรางระบายน้ำและถนนบ้านหนองทุ่ม หมู่ 11

20 ต.ค. 65

                      วันที่  20  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เก็บข้อมูลรางระบายน้ำและถนนบ้านหนองทุ่ม หมู่ 11  โดยมีนายหนา  โคตรรัมย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ติดตามดูงาน