อบต.ท่าล่าด เฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ไวรัส โควิด-19

23 มี.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มีมาตรการคัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกัน ดูแล ประชาชนและเจ้าหน้าที่ พร้อมจัดจุดคัดกรองและบันทึกประวัติผู้ที่มารับบริการทุกคน เพื่อป้องกันไวรัส โควิด-19