มอบสิ่งของและมอบห้องน้ำที่ก่อสร้างใหม่ให้กับผู้สูงอายุและเด็กเรียนดียากจน หมู่ที่ 7

01 ก.พ. 64

                       เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด โดยนางอุมาภรณ์ จายะภูมิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้นำสิ่งของ และมอบห้องน้ำที่ก่อสร้างใหม่ ให้กับนางวันนา เตาะไธสง และเด็กหญิงเกศริน แพงสี ผู้สูงอายุและเด็กเรียนดียากจน หมู่ที่ 7 ใช้งบประมาณก่อสร้าง รวม 7,448 บาท ในการนี้ขอขอบคุณผู้มีจิตเป็นกุศลที่บริจาคเงิน มีรายนาม ดังนี้

                       1. ปลัดเปิ้ล อบต.ท่าลาด และทนายพยุงศักดิ์  จายะภูมิ์               3,250 บาท
                       2. นางสาวธนัฏฐา   ศรัณยานุรักษ์                                        1,000 บาท
                       3. นายพีรเจษฎ์   ไชยสุข                                                   1,000 บาท
                       4. นางสาวอาภากุล   แสงกุล                                                999 บาท
                       5. นางสาวธนพร   จำหาญ                                                  100 บาท
                       6. นางสาวชณันภัสร์    วัฒนะอุดมวิทย์                                    999 บาท
                       7. นางสาวนุชนารถ    ทวีชัยธนสกุล                                       100 บาท