ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อจัดจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

06 ต.ค. 65

                          วันที่  6  ตุลาคม  2565   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อจัดจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด