ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2/2564 

10 มี.ค. 64

                          วันที่  10  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2/2564  เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่ 4  บ้านโคกกุงน้อย และหมู่ที่ 3 บ้านหนองนกคู่ ซึ่งประสบวาตภัย เมื่อวันที่  7  มีนาคม  2564   มีประชาชนได้รับความเสียหาย 8 ราย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติอนุมัติให้การช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ รวม 7 ราย