ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการปรับปรุงดินพร้อมลงหินคลุกบ้านเหล่าจั่น หมู่ที่ 14 จากสวนนายแขกไปห้วยเดื่อ

10 พ.ค. 65