ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑๕ เส้นต่อจาก คสล.เดิมไปบ้านหนองทุ่ม

29 มิ.ย. 64