ประกาศ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาและหลักเกณฑ์รายละเอียดการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกุงน้อย หมู่ที่ ๔ ต่อจากคอนกรีตเดิมไปบ้านนายประเสริฐ พวงศรี

30 ธ.ค. 63