ติดตามดูงานซ่อมแซมถนนดินเส้นเหวอีด่าง หมู่ที่ 4

14 ต.ค. 65

                        วันที่  14  ตุลาคม  2565  นายดำรงศักดิ์  นันอุมาลี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด นายหมุน  อินทร์ทอง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  นายมงคล  ฉานพิมาย  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ติดตามดูงานซ่อมแซมถนนดินเส้นเหวอีด่าง หมู่ที่ 4