ซ่อมแซมถนนบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 และบ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6

17 ต.ค. 65

                                 วันที่  17  ตุลาคม  2565   งานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ออกซ่อมแซมถนนบ้านท่าลาด หมู่ที่ 1 และบ้านโนนรังน้อย หมู่ที่ 6 โดยมีนายหนา  โคตรรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และนายจักรกรัตน์  แก้วมาศ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ติดตามดูงาน