ฉีดพ่นหมอกควันโรงเรียนห้วยบงวิทยา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

09 มิ.ย. 64

                  วันที่  9  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ พ่นหมอกควันโรงเรียนห้วยบงวิทยา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก