ฉีดพ่นหมอกควันโรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

11 มิ.ย. 64

                   วันที่  11  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ พ่นหมอกควันโรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก