คำสั่งที่ 450/2565 เรื่อง แต่งตั้งตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566

30 ก.ย. 65