คำสั่งที่ 438/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานธุรการและพิมพ์เอกสารกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566

28 ก.ย. 65