คำสั่งที่ 414/2565 เรื่อง ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง

19 ก.ย. 65