คำสั่งที่ 192/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

26 เม.ย. 65