กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

31 มี.ค. 64

                     วันที่  31  มีนาคม  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องในคุณงามความดีที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานของภาครัฐ  จึงขอขอบคุณบริษัทแสงเพชรการค้า จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดพงศ์ไพสิทธิ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญเลี้ยงราชสีมา  บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย สาขาชุมพวง  บริษัทสตาร์ซพลัส จำกัด   ร้านเอพีอิงค์เจท นายบุญร่วม ค้าทอง และนายพยุงศักดิ์ จายะภูมิ์ มา ณ โอกาสนี้