กิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานฯ “ฐานปลูกผักสวนครัว”

16 มิ.ย. 64

                        วันที่  16  มิถุนายน  2564   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานฯ “ฐานปลูกผักสวนครัว” โดยนางอุมาภรณ์  ภูมิ์นิติรักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มอบหมายนางสาวศุจินธร  ศรีทรัพย์  ผู้อำนวยการกองช่าง  เป็นหัวหน้าฐาน