กิจกรรมการสอนสวมแมสเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

02 ก.พ. 64

                       เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2564  นางอุมาภรณ์   จายะภูมิ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ได้มอบหมายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด จัดกิจกรรมการสอนสวมแมสเด็กเล็ก โดยมีนางวาสนา  สุราช  และนางสาวกำไล  แหลมไธสง  ผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ให้ความรู้